Organisatie in beweging.

Organisatie in beweging is een initiatief vanuit kwaliteits- en verandermanagers in de praktijk. In de loop der jaren 90 zijn veranderingen en verandermanagement in een organisatie steeds sterker op de voorgrond komen te staan. Doel is meestal organisatieverbetering t.b.v. een bestaand concept of conceptverbetering t.b.v. een bestaande organisatie.

In het eerste geval kunnen we denken aan het veranderen van mensen en processen. In het tweede geval hebben we het over de omschakeling naar nieuwe produkten en de daarvoor benodigde aanpassingen aan de markt. Ook in dat laatste geval zullen we ons moeten richten op de veranderingen die mensen en processen hiervoor moeten ondergaan.

Competentiebeleid

Bedrijven ontwikkelen zich gemakkelijk tot de levenslange verblijfplaatsen voor medewerkers op zoek naar sociale zekerheid. Kenmerk van zo’n ontwikkeling is zowel positief als “bedrijfsbinding”en “trouw” te labelen, maar ook in negatieve zin, als “lui”, “tegenwerkend”, “inproduktief” en “niet weg te krijgen”. Stilstand wordt gemakkelijk achteruitgang en de markt zowel als de ontwikkeling resp. opleiding van mensen dwingt bedrijven een aktief competentiebeleid te volgen.

Moderne bedrijven ontwikkelen zich ook tot verleners van status. Tegenover de vergrijzing staat dan ook de opvatting dat verjonging in hoge mate bijdraagt tot de dynamiek en output. Hoewel ook hier de negatieve labeling haar intrede doet met “geldbewust”, “korte termijn visie” e.d.. De overheid maakt het de bedrijven die zich richten op doorstroming van medewerkers gemakkelijker maar maakt de positie van de medewerker die het bedrijf moet verlaten kwetsbaarder. Waar het bedrijf beducht is voor zijn imago moet de medewerker op zijn beurt zich veel dynamischer opstellen en waken over zijn eigen aantrekkelijkheid.

Employability

De moderne P&O thema’s zijn “employabiliteit”(inzetbaarheid, mobiliteit en flexibiliteit), de “kwaliteit” van de medewerkers en het management en de “kwantitatieve bezetting”. Tot de instrumenten waarmee deze thema’s worden aangepakt behoren Competentie Management, het Werknemer – tevredenheidonderzoek en diverse technieken op het terrein van de Verzuimbeheersing, Teambuilding e.d..

VOCA biedt ondersteuning bij al deze processen in een organisatie.